ALGEMENE VOORWAARDEN WEBWINKEL GORETTI
onderdeel van Goretti Import gevestigd te Utrecht
ingeschreven in het handelsregister onder nr. 30185353

Krugerstraat 27, 3531 AM Utrecht
Tel. 030 - 294 50 36
BTW nr. NL001282081B76


Artikel 1 - Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Goretti’s webwinkel en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Artikel 2 - Het aanbod
2.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.2. Het aanbod bevat een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Goretti maakt gebruik van afbeeldingen die een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten weergeeft.
Kennelijke vergissingen of fouten of kleurafwijkingen in het aanbod binden Goretti niet.

Artikel 3 - De overeenkomst
3.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
3.2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Goretti onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.3. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
3.4. Goretti kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Goretti op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
3.5. Goretti zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

Artikel 4 - Herroepingsrecht bij levering van producten
4.1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
4.2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Afgeprijsde artikelen kunnen niet geruild worden.

Artikel 5 - Kosten in geval van herroeping
5.1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
5.2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


Artikel 6 - De prijs
6.1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
6.2. In afwijking van het vorige lid kan Goretti producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
6.3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
6.4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 7 - Conformiteit en Garantie
7.1. Goretti staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 8 - Levering en uitvoering
8.1. Goretti zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
8.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
8.3. Goretti zal bij nalevering van een geaccepteerde bestelling deze met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
8.4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Goretti het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
8.5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
8.6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten is afhankelijk van de keuze die de consument heeft gemaakt bij de te kiezen verzendopties. Goretti heeft diverse verzendopties waaruit de consument een keuze kan maken.

Artikel 9 - Betaling
9.1. Voor zover niet later is overeengekomen dient het door de consument verschuldigde bedrag binnen vijf werkdagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan. Indien niet tijdig wordt betaald wordt de overeenkomst door Goretti ontbonden.
9.2. Nadat de consument het verschuldigde bedrag heeft voldaan zal Goretti het product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na betaling, aan de consument toezenden.

Artikel 10 - Klachtenregeling
10.1. Klachten over het product moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Goretti, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
10.2. Bij Goretti ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Goretti binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 11 - Toepasselijk recht en geschillen
11.1. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen voor zover de wet dat toelaat, worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht of de in de woonplaats van de afnemer bevoegde rechter, naar keuze van Goretti, tenzij anders is overeengekomen.

* * * * *(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2010 - 2024 Goretti | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel